خطوط قرمز فعالیت های فرهنگی در ایتالیا، میراث فرهنگی در صدر اهمیت

به گزارش سبزوار امروز، به گزارش خبرنگاران، رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا در گزارشی که آن را ترجمه و برای انتشار در اختیار خبرنگاران قرار داده است، به موضوع مقررات و سیاست های ناظر بر فعالیت های فرهنگی در ایتالیا پرداخته است.

خطوط قرمز فعالیت های فرهنگی در ایتالیا، میراث فرهنگی در صدر اهمیت

برای دیدن شاهکارهای تاریخ اروپا با تور ایتالیا همراه شوید.

این گزارش در زیر از نظر مخاطبان می گذرد:

چنانکه از قانون اساسی جمهوری ایتالیا برمی آید، سیاستگذاری های کلان این کشور، باید بر مفاد مورد توافق عقل سلیم (Comensence) و جامعه دنیای در مورد حقوق طبیعی بشر و آرمان های عصر روشنگری و جریان نوگرایی مبتنی باشد و از حدود اختیارت یک دولت رفاه که بر مبنای تمرکز بر محافظت از مالکیت خصوصی شهروندان در کنار عمومی سازی خدمات به ایشان بنیاد یافته است، خارج نشده و این سیاست گذاری ها را از حوزه دین نیز تفکیک کند.

بر این پایه، سیاستگذاری های یادشده علی رغم ثبات نسبی در بنیان خود، از حیث روش شناختی و محتوایی وابسته به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ای هستند که در حال حاضر، ملزم به مطابقت با سیاست گذاری های کلان اتحادیه اروپا بوده و غالباً برای یک گستره زمانی 2 تا 4 ساله تنظیم شده اند.

مطابق قوانین جمهوری ایتالیا، تنها محدودیت ناظر بر فعالیت های فرهنگی در این کشور، به حفاظت از میراث فرهنگی ملی و حقوق مؤلفین و پرهیز از انتشار آثار قبیحه نگاری؛ کودک آزارانه و ترویج نماینده خشونت برمی گردد.

بخش اعظم فعالیت های فرهنگی ملی و بین المللی جمهوری ایتالیا توسط بخش خصوصی و در حدود سابق الذکر برنامه ریزی، مدیریت و اجرا می گردد یا در نهایت و علی رغم استقلال نسبی، در صورت همسویی با سیاست گذاری های کلان دولتی در قالب حمایت از یک NGO یا رخداد خاص، از حمایت های دولتی نیز برخوردار می گردد.

در واقع چنین ساختاری، از یک سو استقلال مدیریتی و مالکیت خصوصی فعالان حقیقی و حقوقی فرهنگی را تضمین می نماید و از سوی دیگر به نهادهای فعال ذی ربط در این حوزه اجازه می دهد که در بودجه و نیروی انسانی در فعالیت های فرهنگی صرفه جویی نمایند و در مجموع ساختاری فراهم گردد که تراز بالاتری از توافق جمعی (عقل سلیم) در مورد یک رخداد را به وجود بیاورد.

تحقق چنین توافقی به ویژه اگر با سیاستگذاری های کلان فرهنگی اتحادیه اروپا نیز همراه باشد، یا دیگر نهادهای بین المللی نیز در جریان آن مشارکت نمایند، در عرف نقد هنری و فرهنگی اروپای معاصر، از حیث تحقق یک توافق جمعی به نحو گسترده، بر اعتبار آن رخداد یا برنامه ریزی فرهنگی، حسب گستره توافقات جمعی بین المللی در مورد آن می افزاید.

از این رهگذر، اگرچه بدون شک سیاستگذاری های فرهنگی دو جناح چپ (جامعه گرا) و راست (سنت -مسیحیت گرا) اروپا و ایتالیا از حیث تأکید بر گسترش خدمات و رخدادهای فرهنگی در سطوح مختلف یا تمرکز بر حفاظت از میراث فرهنگی رومی - کاتولیک با یکدیگر اختلاف دارند؛ اما ساختار مدیریتی غیرمتمرکز و مشارکت پذیر آنها با یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت.

بر این مبنا و بر اساس ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و جمهوری ایتالیا در مورد فعالیت های فرهنگی و قانونگذاری مجلس اروپا و مجالس سنا و نمایندگان ایتالیا متعاقب آن، به ترتیب بخش خصوصی، استانداری ها و شهرداری ها و وزارتخانه های سابق الذکر، متولی برنامه ریزی و فعالیت فرهنگی در کشور ایتالیا هستند.

در این راستا و مطابق ماده 31 و 114 قانون اساسی جمهوری ایتالیا، استانداری ها و شهرداری های این کشور با استقلال نسبی در برنامه ریزی، مدیریت و فعالیت فرهنگی، از سیاستگذاری ها و برنامه های دپارتمان های فرهنگی متبوع خود پیروی نموده و با شناخت مستقیم و محیطی از ضروریات و توانمندی های منطقه ای، فعالیت های فرهنگی خود را با مشارکت بخش خصوصی یا وزارتخانه ای، برنامه ریزی و اجرا می نمایند.

در حوزه وزارتخانه ای نیز، در حالی که وزارت کار و سیاست های اجتماعی، سیاست گذاری های کلان فرهنگی مجلس های اروپا و ایتالیا و وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و گردشگری این کشور را با مقتضیات مالی و اجتماعی جامعه مطابق سازی می نماید، وزارت فعالیت های منطقه ای بر عملکرد استانداری ها و شهرداری ها در این حوزه ناظر بوده و وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات نیز، آموزش فرهنگ کلاسیک ایتالیایی در کنار دانش روز دنیا را بر عهده داشته و تحقیقات در این حوزه را نیز ساماندهی می نماید.

این وزارتخانه همچنین، در راستای سیاست مبادله فرهنگی اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو، طرح مبادله دانشجوی Erasmus را مدیریت نموده و رویکرد تبلیغی آن در مورد فرهنگ ایتالیایی و در قبال دیگر فرهنگ ها، از ارائه بورس های تحصیلی به دانشجویان خارجی متقاضی و فراهم سازی امکان آشناسازی آن ها با فرهنگ ایتالیایی در صورت تمایل شخصی و انتخاب متقاضیان فراتر نمی رود.

اما، متولی اصلی سیاستگذاری فرهنگی در کشور ایتالیا وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و گردشگری این کشور است که دپارتمان فرصت های برابر نهاد نخست وزیری، این وزارتخانه را در برابرسازی تخصیص تسهیلات فرهنگی به نحو غیرتبعیض آمیز در میان شهروندان ایتالیایی با جنسیت ها و قومیت ها در سراسر گستره جغرافیایی این کشور کمک می رساند.

مطابق بند 1 ماده 1 قانون 368 مصوب 20 اکتبر 1998، وظیفه اصلی وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی جمهوری ایتالیا، حفاظت از میراث فرهنگی این کشور است که شیوه های اجرایی کردن آن، باید مبتنی بر چشم اندازی آینده نگر و روزآمد شده باشد. علاوه بر این و در مورد فعالیت های فرهنگی جاری نیز، سیاست این وزارتخانه، سیاستی حمایتی - نظارتی است؛ به این معنی که، به میزانی که از فعالیت فرهنگی ای حمایت کند، بر آن نظارت نیز خواهد داشت.

این نظارت با شیوه هایی نظیر برگزاری آزمون و اهدای جوایز به برندگان آزمون های عمومی ای که برای طرح ها و موضوعات مصوبش برگزار می نماید؛ صورت تحقق یافته و بر این مبنا، موضوع مورد حمایت خود را به آزمون می گذارد تا از میان علاقه مندان؛ کسانی که داوطلبانه آن موضوع را برگزیده اند و به آن جامه عمل پوشانده اند و در واقع به نظارت موضوعی و چهارچوبی این وزارت خانه مقید بوده اند، از حمایت برخوردار شوند.

به طور کلی می توان گفت که این سیاست حمایتی - نظارتی مانع فعالیت آزادانه بخش خصوصی نبوده و در بخش دولتی آن نیز، بر مبنای تخصص گرایی؛ مدیریت غیرمتمرکز و تحقیقات و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های شورایی صورت می گیرد. این مهم، از رهگذر بهره گیری این وزارتخانه از دوایر تخصصی مستقل، کمیته های تحقیقاتی تخصصی، شوراهای تصمیم گیری و هماهنگ سازی پرشمار و تعداد بسکمک از مؤسسات مرکزی، مؤسسات مستقل ویژه، مؤسسات ملی و سازمان های تحت نظارت، برنامه ریزی شده و اجرایی می گردد.

مطابق قانون 150 مصوب 27 اکتبر 2009، این وزارتخانه همچنین وظیفه دارد که برنامه ریزی ها و فعالیت های خود را شفاف سازی نموده و با سازمان مستقل ارزیابی فعالیت ها (OIV) در این خصوص همکاری کند. هدف از این سیاست، فراهم سازی امکان نقد مستمر و انضمامی برنامه ریزی ها و فعالیت های این وزارت خانه است که در جریان آن و متعاقب انتشار نخستین گزارش شفاف سازی این وزارت خانه در سال 2011 به تدوین طرح عملکرد سال های 2013-2011 این وزارت خانه انجامیده که به طور دو سالانه تا زمان حاضر به روز آمد سازی شده است.

مطابق این طرح، عملکرد و متمم های آن، سیاست گذاری های این وزارتخانه باید موازی نقد هم زمان مبتنی بر شفاف سازی از ناحیه این نهاد پیش رفته و نظر به ضروریات و مقتضیات انضمامی برای دوره های دو ساله برنامه ریزی و اجرایی گردد. این سیاستگذاری های مقطعی که در حال حاضر هدف مطابقت هرچه بیشتر با سیاستگذرای های فرهنگی مجلس اتحادیه اروپا را در دستور کار خود دارد؛ بیشتر بر واگذاری فعالیت های فرهنگی به بخش خصوصی و ادامه سیاست حمایتی - نظارتی در مورد آن مبتنی بوده و در وهله نخست و در سایه بحران مالی حاکم بر ایتالیا و بحران آسیب شناختی حاکم بر میراث و ابنیه فرهنگی این کشور، بر واگذاری مرمت این آثار باستانی به بخش خصوصی در ازاء تسهیم این بخش از عایدات گردشگری ابنیه نیازمند مرمت و افزایش سودآوری صنعت فرهنگ، به ویژه صنعت گردشگری در این کشور متمرکز است.

اما، در بخش برنامه ریزی و فعالیت های فرهنگی بین المللی، صرف نظر از فعالیت هایی که مشارکت نماینده حقیقی یا حقوقی خصوصی بین المللی دارند، فعالیت های بینادولتی با وساطت مشاورین دیپلماتیک وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و گردشگری و بر مبنای سیاستگذاری های کلان این وزارتخانه و با همکاری وزارت امور خارجه ایتالیا صورت می گیرد که با در اختیار داشتن وابستگان دیپلماتیک فرهنگی؛ مؤسسات و مدارس و... در دیگر کشورها، بر مبنای قراردادها و تفاهمنامه های فرهنگی فیمابین، به فعالیت های مشترک فرهنگی پرداخته و به ویژه در حوزه موافقت های بین دانشگاهی و اهداء و دریافت بورس های تحصیلی و تحقیقاتی، یا مأموریت های تحقیقاتی به ویژه در حوزه انجام مرمت و کاوش های باستان شناختی با دیگر کشورها در تعامل است.

یادآوری می گردد که در سال های اخیر، یکی از پیروز ترین راه های تعامل فرهنگی ایتالیا با دیگر کشورها، برگزاری یا شرکت در همایش ها و جشنواره های فرهنگی و اهداء و دریافت جوایزی در این حوزه بوده است که عمدتاً به ترجمه متون ادبی ایتالیایی اختصاص داشته و در قالب برپایی جشنواره های معتبر بین المللی نظیر هفته بین المللی زبان ایتالیایی محقق شده است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 15 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sabzevartoday.ir شناسه مطلب: 896

به "خطوط قرمز فعالیت های فرهنگی در ایتالیا، میراث فرهنگی در صدر اهمیت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خطوط قرمز فعالیت های فرهنگی در ایتالیا، میراث فرهنگی در صدر اهمیت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید